Adatkezelés

1.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ:
A NETPRINTER NYOMDAI SZOLGÁLTATÓ KFT
ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

2020.

A Netprinter Kft.., mint adatkezelő, az érintetteket az adatkezelések
megkezdése előtt a jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja az adatok kezelésével
kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések
időtartamáról.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az érintetteknek az
adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatok kezelője: Netprinter Kft.
Székhely:1077 Budapest, Rózsa utca 36.
Adószám: 27053135-2-42
EU Adószám: HU23771688
Cégjegyzékszám:01-09-346902
Cégvezető: Kremmer Péter
a továbbiakban: „adatkezelő”, vagy „társaságunk”

Adatvédelmi feladatokkal kapcsolatos megkeresések esetén a Netprinter Kft. elérhetősége info@netprinter.hu
Amennyiben az adatok kezelésével kapcsolatos kérdése, kérése vagy bármilyen problémája
merül fel, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal!
Tájékoztatjuk, hogy a Netprinter Kft. tulajdonát képező és a jelen
adatkezelési szabályzat hatálya alá tartozó honlapok az alábbiak:

Netprinter: http://www.netprinter.hu
Netprintershop: http://www.netprintershop.hu 


- A fentieken túl az adatkezelési tájékoztató hatálya alá tartoznak meghatározott adatkezelési
célokkal folytatott adatkezelések tekintetében a jelen tájékoztató vonatkozó adatkezelési
leírásában adatkezelőként nevesített személyek, szervezetek –
A Netprinter Kft. számára kiemelt fontosságú cél ügyfelek és üzleti partnerek által
rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, az érintett személyek információs
önrendelkezési jogának biztosítása.


A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Ennek megfelelően
a természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartása, a mindenkor hatályos
adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak való megfelelés, továbbá az adatok megfelelő szintű
kezelése és védelme érdekében a Társaság a jelen Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat
(a továbbiakban: Szabályzat) keretében határozza meg az adatvédelemmel és adatbiztonsággal
kapcsolatos előírások és feladatok körét, melyek kötelező érvénnyel kerülnek alkalmazásra,
betartásra és betartatásra.

Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozók továbbá az alábbiak:
Szerverszolgáltató: Hostonic Online Szolgáltató és Fejlesztő Betéti Társaság
Tevékenység: tárterület biztosítása informatikai program tárolásra, weboldal futtatásra
A társaság székhelye: 1077 Budapest, Rottenbiller u. 34. I/7.
Elérhetőségei: http://www.hostonic.hu/
Cégjegyzék szám: 01-06-769824 Adószám: 22179155-2-42 Közösségi adószám: HU22179155
Kamarai nyilvántartási szám: BU22179155 Tel: +36 30 232-5459


Chatbot szolgáltató: Intercom Inc. www.intercom.com

https://www.intercom.com/legal/privacy

I. A szabályzat célja és hatálya

1. A Szabályzat célja, hogy
a. az adatkezelésre vonatkozó alapvető szabályok meghatározásával és bevezetésével
biztosítsa a Társaság által vezetett nyilvántartások kezelésének törvényességét,
valamint az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek
érvényesülését;
b. az adatbiztonságot célzó szabályok meghatározásával, és az adatok védelme
érdekében megtett szervezési és technikai intézkedések alkalmazásával
megakadályozza az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést, az adatok jogtalan
megváltoztatását, valamint jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.


2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan, a Társaság által Magyarország
területén végzett vagy végeztetett adatkezelésre és adatfeldolgozásra, amely a
Társasággal kapcsolatba kerülő természetes személyek (a továbbiakban: Adatalany)
személyes adataira vonatkozik, függetlenül attól, hogy azt manuális módon, avagy
teljesen vagy részben automatizált eszközzel végzik.


3. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság szervezeti egységeire, a Társaság
által alkalmazott, és megbízott személyekre, akik a Társaság nevében vagy érdekében
adatkezelést végeznek, vagy munkakörük, feladatkörük azzal összefüggésbe hozható.
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed továbbá a megbízott adatfeldolgozást végző
társaságra, annak alkalmazottaira és megbízottaira, akik a Társasággal kötött szerződés
alapján adatok feldolgozását végzik (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó
technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai
feladatot az adaton végzik).

4. A Szabályzat hatályba lépésének napján hatályát veszti valamennyi korábbi,
adatvédelmi és/vagy adatkezelési tárgyú szabályzat, előírás, vagy utasítás.

5. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot kiegészítse, vagy hatályon
kívül helyezze.

II. Általános fogalmak

1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;


2. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;

3. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés;

4. Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;

5. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

7. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

8. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,
hogy harmadik fél-e.

9. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást
kaptak;

10. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

11. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;

12. Ptk: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

13. Sztv.: A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;


14. Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény;


15. Távért tv.: a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási
szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény;


16. Eker tv.: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs
társadalomról összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény;


17. Infotv: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény;


18. GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete a természetes


személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet)


III. Adatkezelési alapelvek


A Társaság mindenkor köteles az alábbiakban rögzített alapelveket betartani, illetőleg betartatni
az adatkezelésben érintett minden alkalmazottal és megbízottal, munkájukkal és/vagy
feladataik ellátásával összefüggésben:
A személyes adatok:
1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és
a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést
meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,
amennyiben a személyes adatok kezelésére a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e
rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt
megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel
(„korlátozott tárolhatóság”);

6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és
bizalmas jelleg”).

7. Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

IV. A Netprinter Kft. adatkezeléseinek a felsorolása és célja

1. A honlap látogatásával összefüggő adatkezelés:

1.1. Társaságunknak a www.netprinter.hu; www.netprintershop.hu
honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez
személyes adatok megadása nem szükséges.

1.2. Társaságunk a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a. a látogató
IP-címe, b. a látogatás időpontja, c. a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak.
Ezeket az adatokat társaságunk kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap
biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

1.3. Társaságunk ún. „cookie”-kat (sütiket) használ a weboldalán:
a. Ezek HTTP- és Flash cookie-k, amelyek a honlap használatával kapcsolatos
információkat őriznek meg, pl. hogy mely weboldalak lettek megtekintve.
b. A cookie-kban tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a
honlap online szolgáltatásainak fejlesztése, webanalitikai mérések, az adatvesztés
megakadályozása.
c. A honlapon használt cookie-k személy szerinti beazonosításra alkalmas információt
nem tárolnak.
d. A böngészőben lehetőség van megtiltani a cookie-k alkalmazását és tárolását.
e. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
f. Az adatkezelés időtartama: 30 perc.
g. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg
meglátogatott oldal.
h. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap
szolgáltatásának nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések
pontatlansága


1.4. A Társaság ügyfél-levelezése: Amennyiben megkeresné a Társaságunkat, a jelen
tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet
kapcsolatba velünk. A Társaságunk minden hozzá beérkezett e-mailt és/vagy chatbot
üzenetet (amennyiben más jogviszonyt nem érint) a küldő nevével, e-mail címével, a
dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott személyes adatokkal együtt
az adatközléstől számított legfeljebb öt éve elteltével töröl.

2. A Netprinter Facebook oldalának látogatásával összefüggő adatkezelés:
2.1. Társaságunk Facebook oldalán a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk
megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.
2.2. Társaságunk Facebook oldalának látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja:
a. a látogató profiladatai,
b. a látogatás időpontja,
c. a Facebook oldalon megtekintett tartalmak.
d. Ezeket az adatokat társaságunk kizárólag a Facebook oldalunkkal kapcsolatos
elemzésre, a Facebook oldalunk biztonságos működésének az ellenőrzésére
használja fel.

2.3. A Facebook felhasználók az adataik kezeléséről egyébiránt a Facebook adatvédelmi
tájékoztatójában találhatnak információt:
https://www.facebook.com/full_data_use_policy oldalon.

2.4. Amennyiben az ügyfél a Facebook csoporthoz tartozó Messenger szolgáltatáson
keresztül lép kapcsolatba velünk, az adatkezelésre a Facebook adatkezelési szabályai,
valamint a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak és a felek között létrejött
szerződéssel kapcsolatos adatkezelési szabályok az irányadóak.

3. A honlapon végzett esetleges díjkalkulációval, árajánlattal kapcsolatos
adatkezelés:
A honlapon keresztül bekért árajánlat, díjkalkuláció során a kitöltendő mezőkben
rögzített adatokat társaságunk a díjkalkuláció elkészítése céljából kezeli, de azokat nem
menti.


4. Az ügyfelekkel kötött szerződések nyilvántartásával, a szerződések
végrehajtásával, és a szolgáltatások teljesítésével összefüggő adatkezelés

4.1. Társaságunk az ügyfeleinek azon személyes adatait jogosult szerződéses jogalappal
kezelni, amelyek a szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a
szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a szerződés megkötéséhez,
módosításához, állományban tartásához, a szerződésből származó követelések
megítéléséhez szükséges vagy a Jogszabályokban meghatározott egyéb cél lehet.

7
4.2. A www.netprinter.hu honlapon keresztül online, elektronikus úton történő
szerződéskötések a Távért tv. és az Eker tv. hatálya alá esnek, ezért az adatkezelések
további célja a fentiek mellett az ezen jogszabályok által előírt fogyasztói
tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a
szerződés megkötésének a bizonyítása, az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása,
módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása,
valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
4.3. Társaságunk adatkezelése a szerződés megkötésével, míg szolgáltatási igény
bejelentése és a szerződéssel kapcsolatos információkérés során megadott adatok
esetén pedig a bejelentés, kérés elküldésével megadottnak tekintett önkéntes
hozzájáruláson alapul.

5. Ügyfélszolgálati célú adatkezelés
5.1. Társaságunk az ügyfelek által, a megkötött szerződéseikre vonatkozóan feltett
kérdések esetén, vagy társaságunk saját kezdeményezésére telefonon, e-mailben vagy
chatboton keresztül is felvilágosítást ad, információt és segítséget nyújt, illetve fogadja
a szerződésekből eredő, illetve azzal összefüggő szolgáltatási-illetve
igénybejelentéseket. Az e céllal folytatott kommunikációt társaságunk hangfelvétellel
nem rögzíti.

5.2. Társaságunk az ügyfelek által, a megkötött biztosítási szerződéseikre vonatkozóan
feltett kérdések esetén, vagy társaságunk saját kezdeményezésére a Facebook
csoporthoz tartozó Messenger chatszolgáltatáson keresztül is felvilágosítást ad,
információt és segítséget nyújt, illetve fogadja a szerződésekből eredő, illetve azzal
összefüggő szolgáltatási-illetve igénybejelentéseket. Az e céllal folytatott
kommunikációt társaságunk rögzíti.
5.3. Társaságunk a rögzített Messenger „chat” beszélgetéseket és elektronikus
levelezéseket számítástechnikai eszköz igénybevételével elemzi abból a célból, hogy
a. társaságunk – az ügyfelek elégedettségének növelése érdekében is –
ellenőrizhesse az ügyfélszolgálati tevékenységére vonatkozó minőségi
követelmények teljesülését;
b. bejelentéseket, panaszokat, a szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételeket az
érintett számára kedvező, megnyugtató módon kezelhessük, különösen akként,
hogy az érintettnek a beszélgetés során közölt kifogásait, kérdéseit,
észrevételeit mindkét fél megelégedésére rendezhessük – elkerülhető legyen a
szerződésének az érintett kezdeményezésére történő megszüntetése;
c. az érintettnek a szerződésekre, szolgáltatásokra vonatkozó visszajelzéseit,
észrevételeit társaságunk felhasználhassa termékeinek fejlesztésére,
szolgáltatásai minőségének a javítására;
d. valamint a szerződésekkel kapcsolatos visszaélésgyanús eseteket társaságunk
kiszűrje, az ilyen cselekményeket megakadályozza.

6. Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelések


6.1. Társaságunk közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) tevékenységének minősül
minden olyan közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató
tevékenységeknek az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások
értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban
álló, a Grt. 3. §-ának d) pontja szerinti gazdasági reklám továbbítása a fogyasztók vagy
kereskedelmi partnerek részére.
6.2. Ilyen célú adatkezeléseket társaságunk különösen az alábbi tevékenységei keretében
végez:
a. a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos előzetes igényfelmérések a
társaságunk ügyfelei-, vagy ügyfélnek nem minősülő természetes személyek
körében közvetlenül-,
b. elektronikus formátumú hírlevelek küldése keretében
c. címzett reklámküldemények küldése keretében
6.3. A társaságunk által a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatok köre különösen: név
és e-mail cím.
6.4. Az adatok kezelésének a célja: elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más
egyéni kommunikációs eszköz útján az érintettek részére gazdasági reklámot és/vagy
információkat küldjön.
6.5. Az adatok forrása: maga az érintett, vagy olyan harmadik személyek, akiktől
társaságunk ingyenesen vagy a szerződések alapján személyes adatokat vesz át abból
a célból, hogy az átvett adatokat direkt marketing célra felhasználhassa.
6.6. A kezelt adatok, információk körét az adatok felvételére szolgáló, az adott direkt
marketing célú tevékenységhez kapcsolódóan rendszeresített írásbeli és elektronikus
nyilatkozatok tartalmazzák.
6.7. Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás
megadása az adatok felvételekor történik.
7. Elektronikus megfigyelőrendszer
7.1. A Netprinter irodai területein megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek
részeként ráközelítésre alkalmas, sötétben is felismerhető képet adó, infra
technológiával felszerelt, színes képet közvetítő kamerák kerültek elhelyezésre.

7.2. Az adatkezelés jogalapja: az ügyfelek esetében az érintett hozzájárulása a Netprinter
Zrt. területére való belépéssel, munkavállalók esetében a Munka Törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény 11. §-a.
7.3. A kezelt adatok köre: az adatkezelő területére belépő személyeknek a képfelvételeken
látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.
7.5. Az adatkezelés időtartama: 3 hónap
7.6. Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket ................ található
szervereken, fokozott biztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított , hogy
illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és/vagy másolhassák ki a felvételeket.
7.7. Hozzáférés a képekhez: a kamerák aktuális képének és a felvételek megtekintésére és
indokolt esetben - például bűncselekmény gyanúja -, kizárólag a Társaság cégvezetője
jogosult, a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok
megvalósulása érdekében.
7.8. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Társaság székhelyén
történő személyes ügyintézés elmaradása.
7.9. Az érintett jogai:
a. azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti,
jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az
adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság
megkereséséig, de maximum 30 napig.
b. A felvételen szereplő személy kérheti továbbá, hogy az adatkezelő írásban
tájékoztassa arról, pontosan mi látható az őt tartalmazó felvételen.
c. Az érintett csak az olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem,
vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha ez nem megoldható, akkor az
adatkezelő biztosítja az érintettnek, hogy megtekinthesse az őt tartalmazó
felvételt.
d. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos
adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.


8. Egyéb adatkezelések

Az érintett előzetes hozzájárulása esetén társaságunk egyéb céllal is kezelhet személyes
adatokat. Ezen adatkezelésekről társaságunk az adatoknak a cél szerinti felvételekor ad
az érintetteknek tájékoztatást.


V. Az adatkezelések időtartama

1. A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját
számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik
alkalmazását.
2. A panasznak nem minősülő közlések, vélemények céljából a honlapon vagy a Facebook
alkalmazásokban megadott adatok kezelésének az időtartama 365 nap, azzal, hogy a
közölt vélemények darabszámát adott működési folyamatára, termékére, szolgáltatására
vonatkozó csoportosítás szerint, társaságunk anonim statisztikák készítésének a
céljából, korlátlan ideig felhasználhatja.
3. A szerződések körébe tartozó adatok kezelése során társaságunk a személyes adatokat
a jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a
jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. Társaságunk a létre nem jött
szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a szerződés
létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.
4. Amennyiben a szerződés megkötésével, nyilvántartásával, valamint a szolgáltatással
összefüggésben Társaságunkat érintő számviteli bizonylatnak minősülő dokumentumok
keletkeznek, társaságunk azokat az Sztv. 169. §-a alapján 8 évig őrzi meg.
5. Az ügyfélszolgálati célú adatkezelések esetén társaságunk a rögzített Messenger
beszélgetéseket, e-maileket a teljesítéssel összefüggő adatkezeléssel egyező időtartamig
tárolja. Az ezekből nyert információk tárolásának az időtartama az elemzett anyag
kezelésének az időtartamával egyezik meg.
6. A közvetlen üzletszerzési céllal felvett adatokat társaságunk az érintett
hozzájárulásának a visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonására,
továbbá a reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének a
megtiltására az érintettnek bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen az alábbi címeken,
illetve társaságunk székhelyén azonosításához feltétlenül szükséges adatai megadásával
lehetősége van: a jelen szabályzatban megjelölt elektronikus levelezési címen vagy
postai küldemény megküldése útján a Társaság levelezési címén.
7. Társaságunk köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem
jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az
adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll
rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincsen törvényi jogalap.
VI. Az adatkezelések jogalapja
1. Az árajánlat, díjkalkuláció és a honlapon és a Facebookon, valamint a Messengeren
keresztül történő közlések, vélemények kezelésének a jogalapja az érintettek
hozzájárulása.
2. A szerződések kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos, valamint a ügyfélszolgálati
célú adatkezelések jogalapja az érintettek hozzájárulása, a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései, az Sztv. 169. §-a, továbbá a elektronikus úton történő rendelések esetén
a Távért. tv. 11. § (2) bekezdése, és az Eker tv. 13/A. §-a.
3. A közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása,
valamint a Grt. 6. § -a.

VII. Az adatok megismerésére jogosultak köre


1. A személyes adatokat és az információkat a társaságunknak a vonatkozó adatkezelési
célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve
társaságunk részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási-vagy
kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, kizárólag a
társaságunk által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez
szükséges mértékben.
2. Közös adatkezelés esetén a további adatkezelők személyéről az adott adatkezelési célok
leírásánál található tájékoztatás.
3. Társaságunk az adatkezelések során különösen a jelen adatkezelési szabályzatban
meghatározott adatfeldolgozókat, illetve társaságunk részére kiszervezett tevékenységet
végző szolgáltatókat veszi igénybe, erre irányuló szolgáltatási szerződések.


VIII. Az Adatkezelés biztonsága

1. A Társaság számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén,
irodahelyiségében és az adatfeldolgozóinál található.
2. A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető: rendelkezésre állás
b. hitelessége és hitelesítése biztosított: adatkezelés hitelessége
c. változatlansága igazolható: adatintegritás
d. jogosulatlan hozzáférés ellen védett: adat bizalmatlansága.
3. A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen.
4. A Társaság a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok
védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok
közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők, kivéve, ha az
a jogszabályi rendelkezések lehetővé teszik.
5. A Társaság a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről,
amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi
szintet nyújt.
6. A Társaság az adatkezelés során megőrzi:
a. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre
jogosult
b. a sértetlenséget: megvédi az információknak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét
c. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és
rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

7. A Társaságnak és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz,
továbbá a számítógép vírusok, a számítógépes betörések és a szolgálat megtagadására
vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerver szintű és alkalmazás
szintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
8. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek -
az adatkezelő minden óvintézkedése ellenére is - sérülékenyek lehetnek az olyan
hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés
vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

IX. Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük


1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével -
törlését, visszavonását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adat felvételénél
jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
2. Tájékoztatáshoz való jog: Társaságunk az érintett kérelmére – a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül – közérthető
formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban – tájékoztatást ad az érintett
részére:
a. a kezelt, illetve a társaságunk által – vagy rendelkezése szerint megbízott
adatfeldolgozó által feldolgozott, az érintettre vonatkozó személyes adatokról,
b. azok forrásáról,
c. az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
d. az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről,
e. adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és
az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
f. az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.
3. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az érintett természetes személy még nem nyújtott
be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést
vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése
helyesbítéshez vezetett.
4. A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését,
továbbá – törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott
körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendelt
adatkezelések kivételével – adatainak a zárolását vagy törlését. Társaságunk az érintett
által kezdeményezett adathelyesbítéseket a nyilvántartásaiban átvezeti.
5. Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban
van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon:
a. az adatkezelés céljai
b. az érintett személyes adatok kategóriái
c. azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
(különösen harmadik országbeli címzettek, illetve nemzetközi szervezetek és a
megfelelő garanciák megléte)
d. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
e. a tiltakozás joga
f. a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának joga
g. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
h. az adatforrásokra vonatkozó információ
i. az automatizált döntéshozatal ténye, pl. profilalkotás

6. A törléshez való jog: az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén
jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat:
a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték, avagy más módon kezelték
b. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja
c. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre
d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték
e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
f. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
7. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés az alábbi célokból
szükséges:
a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából
b. az adatok kezelését előíró és az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti
jog szerinti kötelezettség teljesítése
c. az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából
d. népegészségügyi célból
e. archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból
f. statisztikai célból
g. közérdekből
h. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

8. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az
adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát: ebben az esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok
pontosságának ellenőrzését
b. az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését: törlés helyett
az érintett kéri az adatai felhasználásának korlátozását
c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezeléshez,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, illetve
d. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen: amíg megállapításra kerül, hogy az
adatkezelő jogos érdeke elsőbbséget élvez-e
9. Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvénesítéséhez vagy védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, továbbá az EU vagy fontos tagállami közérdekből lehet kezelni.
10. A Társaság az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen
tájékoztatja.

11. Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és általa
rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, valamint ezeket egy másik adatkezelőnek
továbbítsa.
12. Tiltakozás joga: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelés ellen, amely
a. az adatkezelő közhatalmi joggyakorlásával végzett feladatának végrehajtásához
szükséges, vagy
b. adatkezelő jogos érdeke, vagy
c. harmadik személy jogos érdeke, vagy
d. a fenti jogalapokkal végzett profilalkotás.
13. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
az olyan kényszerítő erejű jogos ok indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett
érdekeivel és jogaival szemben, illetve amely jogi igény előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.
14. Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
érintett jogosult bármikor tiltakozni az adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is: ez
esetben az adatok e célból már nem kezelhetők.
15. Profilalkotás kérdése: az érintett jogosult az őt érintő automatizált adatkezelés, pl.
profilalkotás hatálya alól kivonni magát, kivéve, ha az szerződés megkötéséhez vagy
teljesítéséhez szükséges, illetve az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, továbbá ha
olyan uniós vagy tagállami jogon alapul, amely az érintett jogait, jogos érdekét is védi.
16. Visszavonás joga: az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, de az nem
érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
17. Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket
társaságunknál szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott
irat útján, avagy postai úton, vagy elektronikus levelezési címen) jelenthetik be, a jelen
adatkezelési szabályzatban megadott elérhetőségi címeken.
18. Információt, és támogató útmutatást talál a www.netprinter.hu honlap címen is.

19. Kártérítéshez való jog: amennyiben az érintett jogsértés miatt bizonyítottan vagyoni
vagy nem vagyoni kárt szenvedett, abban az esetben kártérítési követelésre jogosult az
adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben:
a. az adatfeldolgozó akkor köteles kártérítésre, ha mulasztás vagy szándékosság miatt
nem tartotta be az adatkezelő jogszerű utasításait, illetve jogellenesen járt el,
különös tekintettel az adatfeldolgozókra vonatkozó rendelkezésekre
b. több adatfeldolgozó és/vagy több adatkezelő egyetemlegesen felel a teljes kárért
c. az adatfeldolgozó és/vagy az adatkezelő bizonyíthatja, hogy semmilyen módon nem
terheli felelősség a károkozásért.


20. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit
Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy
ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be,
vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy jogosult az adatkezelő ellen bírósághoz
fordulni és a bíróság soron kívül köteles eljárni az ügyében, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni. A Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Székhely: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5; Telefon: 06 1 391
1400; Telefax: 06 1 391 1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Web: www.naih.hu

21. Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén Ön tehát
jogosult bírósághoz is fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A
per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.
X. Egyéb tájékoztatás
1. Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére
vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.
2. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az
elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.


Budapest, 2020. auguzstus 15.
Netprinter Kft.